Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN 

Datum: 24 november 2023 Versie: 1.0 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere afspraak tussen NeuroMusculaire Praktijk Edo Masseurs en haar cliënt inzake behandelingen en diensten. Als je gebruik maakt van de diensten en/of informatie van NeuroMusculaire Praktijk Edo Masseurs geef je aan, akkoord te gaan met de volgende voorwaarden:

Definities: NeuroMusculaire Praktijk Edo Masseurs, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 34249844
Therapeut: Edo Masseurs, eigenaar NeuroMusculaire Praktijk Edo Masseurs, gediplomeerd Neuromusculair Triggerpoint Behandelaar.
Cliënt: de natuurlijke persoon die een behandeling/behandeltraject volgt bij NeuroMusculaire Praktijk Edo Masseurs of hier producten afneemt.

Overeenkomst en behandelingen:
1. Indien cliënt een afspraak heeft gemaakt voor een behandeling/behandeltraject ios er sprake van een behandelingsovereenkomst. Deze behandelingsovereenkomst wordt digitaal vastgelegd.
2. De behandelingsovereenkomst is tweeledig; De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut cliënt. De behandeling heeft betrekking op de door de cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, c.q. gespecificeerd.
3. De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd: Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat er geen sessies meer nodig zijn; Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via whatsapp dat men geen sessies meer wil afspreken; De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via whatsapp geen sessies meer te zullen geven. Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelingsovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeut; De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is om de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde als de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.
4. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt.
5. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per sessie afgesproken. Dit is opgenomen in de behandelovereenkomst. De cliënt rekent per pin na de sessie af, tenzij anders afgesproken.
6. In aanvulling op de bepaling nummer 5 is de minimumtijd voor sessies één uur en maximaal anderhalf uur.
7. Indien sprake is van het bepaalde in lid 4 wordt bij een nieuwe afspraak een nieuwe overeenkomst van kracht met mogelijk een ander uurtarief.
8. Indien verhinderd dient een afgesproken sessie minimaal 24 uur van te voren te worden afgemeld. De therapeut brengt de kosten voor deze gemiste sessie in rekening indien de cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt ook als de cliënt, om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en dag. Een gemiste sessie komt overigens NIET voor vergoeding in aanmerking.
9. De behandelingen die je bij NeuroMusculaire Praktijk Edo Masseurs ondergaat, zijn niet bedoeld om medische condities (zoals ziekte, acute of chronische klachten) te diagnosticeren en/of te behandelen. Bij twijfel over een aandoening of blessure kan besloten worden om af te zien van de behandeling en door te verwijzen naar een arts/therapeut/specialist. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw behandelend arts hierin toestemt.
10. Ben je onder behandeling van een arts, therapeut of specialist, of gebruik je medicijnen dan is het verstandig met je arts te overleggen of je behandeld mag worden.
11. De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien. Het dossier (of een deel daarvan) wordt dan gekopieerd. Dit is kosteloos (met uitzondering van buitensporige verzoeken). Per 1 januari 2020 wordt het dossier conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard. Verder bestaat er inzagerecht voor nabestaanden. Voor wat betreft de informatieplicht van de hulpverlener is er aan aanvulling, t.w.: het zwaartepunt komt te liggen op het samen beslissen over de behandeling met de cliënt.
12. De therapeut houdt zich aan geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.
13. Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject met cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt. Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de overeenkomst met de cliënt afgesproken uurtarief. 14. De therapeut is aangesloten bij de beroepsorganisatie NVST. De regels van deze beroepsorganisatie zijn op de therapeut van toepassing. De cliënt kan zich met klachten over de therapeut bij deze beroepsorganisatie melden Klachtenprocedure – NVST. De therapeut is daarnaast geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).
15. Cliënt gedraagt zich als een gast; hij/ zij houdt zich aan de regels van de therapeut. Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en tijdens/voorafgaand geen alcohol gedronken. De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen op cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.
16. Wederzijds respect in een veilige sfeer en goede hygiëne voor zowel jou als mij is een vanzelfsprekendheid tijdens de behandeling.
17. De behandelingen die worden gegeven, hebben niets met erotiek en/of seks te maken. Cliënten die toch seksueel getinte opmerkingen maken of seksuele handelingen en/of gedragingen doen worden per direct uit de praktijk verwijderd.
18. NeuroMusculaire Praktijk Edo Masseurs is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem/haar bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.
19. De cliënt heeft het privacyreglement van NeuroMusculaire Praktijk Edo Masseursn gelezen, welke vermeld staat op de website van praktijk en cliënt stemt in met dit privacyreglement.
20. NeuroMusculaire Praktijk Edo Masseurs is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de Zoete Veenstraat 10, noch voor andere schade ontstaan door het betreden van de praktijk, de hal en het gebruik maken van het toilet.